Obec Špania Dolina
obecŠpania Dolina

Výzva na zaplatenie dane

Výzva na zaplatenie dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad

OBEC Špania Dolina

Výzva na zaplatenie dane z nehnuteľnosti, psa a poplatku za komunálny odpad

Obec Špania Dolina ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad týmto upozorňuje občanov - daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a VZN Obce Špania Dolina č. 1/2022, aby si túto povinnosť v čo najkratšom čase splnili, najneskôr do 20.12.2023 a to buď zaplatením v pokladni Obecného úradu Špania Dolina, alebo na účet obce a tak sa vyhli prípadným sankciám.

V prípade, že daň a poplatky nebudú uhradené, správca dane pristúpi k vymáhaniu daňového nedoplatku v exekučnom konaní.

Dátum vloženia: 6. 12. 2023 11:50
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 12. 2023 11:54
Autor: Správca Webu