Obec Špania Dolina
obecŠpania Dolina

Obecné zastupiteľstvo

V zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Poslanci Obecného zastupiteľstva Špania Dolina:

  • Ing. Marián Donoval
  • Ján Helc
  • Ing. Andrej Ľupták
  • Ing. Ladislav Vajcík
  • Milan Vigaš

Orgánmi obce sú:

  • a) obecné zastupiteľstvo,
  • b) starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Úplné znenie zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. nájdete napr. na stránke Zákony pre ľudí.