Obec Špania Dolina
obecŠpania Dolina

OZ Špaňodolinská historická škola

OZ Špaňodolinská historická škola je dobrovoľné neziskové združenie občanov fyzických a právnických osôb, pôsobiacich na území Banskobystrického samosprávneho kraja.

OZ Špaňodolinská historická škola bolo založené v marci v roku 2018. Pôsobnosť OZ  Špaňodolinská  historická  škola  je  zameraná  na  oživenie  informovanosti verejnosti o unikátnej histórii obce Špania Dolina a rozvoj lokálnej ekonomiky územia obce Špania Dolina.

Sídlom OZ Špaňodolinská historická škola je:

HISTORICKÁ ŠKOLA PROF. JOZEFA MISTRÍKA, sídliaca v centre obce Špania Dolina, v  budove starobylého Lavondória (1560)  

Na placi 127,
974 01 Špania Dolina,
SLOVENSKO  

Cieľom OZ Špaňodolinská historická škola je:  

 • oboznamovať verejnosť s unikátnou históriou obce Špania Dolina, a s históriou školstva na území Slovenska v minulom storočí
 • rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou
 • podporovať také formy aktivít a služieb v záujmovom území, ktoré nie sú škodlivé pre životné prostredie – chrániť životné prostredie, technické aj architektonické pamiatky
 • podporovať rozvoj trvalo-udržateľného cestovného ruchu, založeného na využití miestnych prírodných a kultúrnych hodnôt a na miestnych jedinečnostiach, počas celého kalendárneho roka
 • spolupracovať so samosprávou, miestnymi záujmovými skupinami a podnikateľmi na využití miestneho potenciálu záujmového územia  

Hlavnými aktivitami združenia sú:

 • oboznamovanie verejnosti nielen s unikátnou históriou obce Špania Dolina, ale aj s históriou školstva na území Slovenska v minulom storočí
 • rozvíjanie  aktivít poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou
 • propagovanie jedinečnosť záujmového územia, alebo spoluprácou s inými subjektmi takúto propagáciu vytvárať  
 • tvorba a spracovávanie programov a projektov rozvoja vidieckych priestorov a rozvoja cestovného ruchu  
 • spolupráca so subjektmi s podobným zameraním v rámci ostatých mikroregiónov v oblasti Banská Bystrica  
 • prenos poznatkov a pomoc pri realizácii rozvoja vidieka, facilitovanie  -  práca  s  obyvateľstvom  vidieka,  informovanosť, vzdelávanie, výchova  
 • publikačná a edičná činnosť v rozsahu propagácie aktivít OZ Špaňodolinská historická škola

Členom združenia môžu byť osoby staršie ako 18 rokov, fyzické a právnické osoby, ktoré pôsobia na vidieku a pre vidiek Banskobystrického samosprávneho kraja a súhlasia s cieľmi a stanovami OZ Špaňodolinská historická škola a prejavia záujem o členstvo.

Kontakt:

Informácie pre návštevníkov HISTORICKEJ ŠKOLY PROF. J.MISTRÍKA:  

Sme jednodňové zážitkové autentické prostredie so zaujímavým interaktívnym programom, určeným pre verejnosť. Informovať alebo objednať sa u nás môžete na uvedených kontaktoch:

Tešíme sa na Vás!