Obec Špania Dolina
obecŠpania Dolina

ZVYKY A TRADÍCIE - občianske združenie

V minulosti v Španej Doline skoro v každom dome ženy paličkovali. Vlastne sa tým živili. Muži chodili do baní a ženy robili paličkovanú čipku.

V múzeu špaňodolinskej čipky, ktoré sa nachádza v centre obce nájdete aj vyše 200-ročné čipky.

Čo je predmetom činnosti nášho občianskeho združenia sa dočítate vo výbere z našich stanov:

Názov občianskeho združenia je ZVYKY A TRADÍCIE  (ďalej  len „Občianske združenie“).

Občianske združenie je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky.

Občianske združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

Sídlom združenia je Špania Dolina č.132, 97401 Špania Dolina.

Ciele a činnosť

 1. Cieľom občianskeho združenia je predovšetkým podpora a rozvoj kultúry, vzdelanosti, cestovného ruchu, zachovanie a ochrana hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva
 2. Občianske združenie vykonáva svoju činnosť najmä formou:
 • zachovávanie, ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva a kultúry,
 • prezentovania zvykov, ostatné tradícií a histórie pre budúce generácie.
 • uchovávania histórie španodolinskej čipky zriadením čipkárskej izby a výučbou udržiavať záujem mladej generácie o túto tradičnú techniku,
 • realizácie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných na zvýšenie verejného povedomia ku kultúrnemu dedičstvu a spoločenským hodnotám,
 • organizovania kultúrno-spoločenských podujatí, športovo-rekreačných aktivít,
 • vydávania publikácii umožňujúcich zviditeľnenie kultúrneho, historického a prírodného bohatstva a dedičstva,
 • organizovania praktických workshopov, súťaží, športovo-rekreačných aktivít,
 • organizovania tvorivých dielní zameraných hlavne na výučbu španodolinskej čipky a ďalších tradičných techník,
 • podpory cestovného ruchu a vytvárania esteticky príťažlivého prostredia,
 • spolupráce so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácii a ďalších komunít obdobného zamerania

Kontakt na predsedu občianskeho združenia: