Obec Špania Dolina
obecŠpania Dolina

Vianoce v 30-tych rokoch 20.storočia

Vianoce, to čarokrásne slovo nám pripomína najväčší sviatok roka.  Počas týchto dní slávime narodenie Pána Ježiša Krista. Sú to dni lásky a rodiny, keď pod rozsvieteným stromčekom rozbaľujeme darčeky pre svojich najmilších. So zvykmi, ktoré boli kedysi rozšírené, dnes sa už len zriedka stretneme, a to najmä v spomienkach starších ľudí. Do súčasnosti pretrváva zvyk spievania vianočných piesní, kolied a betlehemských hier.

V tomto predsviatočnom období nech nám vianočné vinše s potešením znejú :
Vianoce

A ja malá panna, vítam Krista Pána.
Vítam ho ja vítam k nemu sa pýtam,
na Bane v škole bývam pri kostole,
ľudia  ma  znajú  grajciarik  mi  dajú.
Stará mama koláčik, starý tata turáčik.

Na Štedrý deň doobeda sme chodievali na cintorín zapáliť sviečku zosnulým. Vianočné stromčeky v domoch sa zdobili bielymi papierikmi obalenými do celofánu, do ktorých sa zabalil opekanec, alebo kocka cukru. Stoly v izbách sa prikryli bielymi obrusmi a pred Štedrou večerou sa na stôl položil pohár s medom, tanier do ktorého sa dal chlieb, jablká, oblátky, cesnak a cibuľa. Na stole v svietniku sa zapálila sviečka. Pred Štedrou večerou sme sa modlili Otče náš… Zdravas Mária…a predniesli sa slová Požehnaj nám Pane Bože týchto darov Tvojich, ktoré z Tvojej štedrosti prijímať budeme. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. V prípade, že v rodine niekto v danom roku zomrel povedalo sa Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen. Na večeru sme prevažne mávali opekance s bryndzou, čajom, alebo meltou. Po večeri ostali taniere na stole a z každého jedla sa odobral kúsok. Tieto kúsky sa postupne hodili do ohňa v špolherte  so slovami ohníku, vetríku, dušičkám a vode. Z jedla sa odnieslo aj statku do maštale.
 

Osobitný význam na Vianoce mala  polnočná svätá omša – oltieren. Vo vyzdobenom kostole na chóre vľavo sedeli Zampärci s rozsvietenými lampášmi a karbidkami, ostané lavice zaplnili Špaňodolinci. Staršie ženy mali oblečené čierne sukne, cez hlavy prehodené šavolky, obuté kapce, alebo pletence. Chlapi v tmavých nohaviciach, zimných kabátoch, baraniciach a na nohách obuté kapce, alebo pletence. Deti stáli počas celej omši pred liatrikmi. V slávnostných uniformách pred oltárom v červených nohaviciach, kožených čižmách, bielych blúzach, ošliadormi, zelenými čiapkami a baníckymi kladivami slúžili bratia Štefan a Ján Šavoltovci od Rótikov, so zástavou svätého Klimenta Ján Vajcík z Krásnej Hory a za nimi ostaní baníci. Pán farár kázal z kancla, ktorý bol umiestnený pri obraze svätého Klimenta. Na oltári boli položené štyri strieborné svietniky, po dva z každej strany. Kalich, monštrancia a cibórium sa používali počas celých vianočných sviatkov. Loď kostola osvetľovali sviečky umiestnené na bočných stĺpoch. Na organe hrával správca školy Ján Vajcík od Šípošov, Jozef Mistrík od Vajdov a Vojtech Adamec z Bašty, ktorých sprevádzal dievčenský spevokol. Pred polnocou Alojz Trnovský od Fišerov pri orgáne postupne odbil na gongu dvanásť hodín a dcéra Mária svojim krásnym hlasom z tohto miesta zaspievala:

 1. Dvanásta hodina odbila už práve,
  anjeli spievajú preslávne, že sa
  narodil Spasiteľ, všeho sveta vykupiteľ
  v Betleme meste [:verte to iste:]  
 2. Jasná noc pastierov zo sna
  prebudila spev, hudba v povetrí to
  bola v Betleme meste [:verte to iste:]  
 3. Radostnú novinu kresťania premilí
  zvestujem vesele v tej chvíli
  v Betleme meste [:verte to iste:]

Vianoce

Neoddeliteľnou súčasťou života mladých ľudí v obci bola skautská organizácia, ktorá tu pôsobila do jesene 1938 a jej členovia pravidelne na záver svätej omše zaspievali pieseň:

 1. Na svoju česť Ti sľubujem, Ježišu môj,
  že všetko Tebe venujem, i život svoj.
  Len sily ráč mi viacej dať v každej dobe,
  aby som mohol vytrvať v svojom sľube.  
 2. Chcem slúžiť vlasti, národu
  bez prestania, pomáhať
  chcem svojmu ľudu do skonania
  Len sily ráč mi viacej dať..  
 3. Pre lásku Tebe, blížneho
  chcem milovať, slabého
  brata biedneho, ochraňovať.
  Len sily ráč mi viacej dať…   

V rodinách sa každoročne stavali betlehemy prevažne na vyvýšenom mieste v izbe, alebo verande. Na polnočnú omšu prišli betlehemci, ktorí priniesli ručne vyrobený betlehem a pred jasličkami zaspievali pieseň :

Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa,
z ruže kvietok skvitol nám, radujme sa.[:Z života čistého, z rodu kráľovského,
Kristus Pán narodil sa:]..

Vianoce

Ako chlapci sme s betlehemom chodili vinšovať pešo cez Krámec na Zampärk a stadiaľ poza Bockov brodiac sa zasneženým chodníkom až do Richtárovej a potom nazad na Baňu.

Vinšovalo sa:

Vinšujem ponajprve zdravie, šťastie hojné božské požehnanie nielen na tento rok,
ale na veľa rokov, aby sme sa mohli s týmto narodeným Ježiškom radovať a veselú
pieseň prespevovať, ktorú anjeli pri jeho narodení spievali, sláva Bohu na výsosti
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

Spievalo sa :

 1. Do hory do lesa valasi,vianoce
  či horí v tom našom salaši,
  radosť veľká sa zjavuje
  a tento svet potešuje.
  Kráčajte, bratkovia k jasličkám
  aby ste zjavili všetko nám.  
 2. Počkajte nás, milí bratkovia
  nebeskí lietajú duchovia.
  Sláva Bohu! Prespevujú,
  pokoj ľuďom ohlasujú,
  vtáčkovia prekrásne spievajú
  a do Betlehema volajú.  
 3. Zrodila Panenka Dieťa nám,
  v jasličkách vložené leží tam.
  Mesiáša čakaného,
  Boha na svet vteleného,
  poďme a vítajme vznešené
  Dieťatko, ležiace na sene.  
 4. Ó, Boží Synáčku z výsosti,
  dajže nám zo svojej milosti,
  by sme ťa večne chválili,
  meno Božie velebili.
  Žehnaj nás, drahý náš Spasiteľ,
  žiadaný náš ty Emanuel.
 1. Dnešný deň sa radujme a veselo spievajme.
  Ježiškovi malému, v jasliach uloženému.
  Spi, spi Ježišku, milý, milý Synáčku.  
   
 2. Krásna Panna prečistá porodila nám Krista.
  V jasličky ho vložila, plienkami obložila.
  Spi, spi Ježišku, milý, milý Synáčku.  
 3. Matka mu vyspevuje svätý Jozef pestuje.
  Spi synáčku premilý, ty kvet krásny spanilý.
  Spi, spi Ježišku, milý, milý Synáčku.
 1. Tichá noc, svätá noc, všetko spí, všetko sní,
  sám len svätý bdie dôverný pán,
  stráži dieťatko, nebeský dar,
  zlatý Ježiško spí, sní, nebeský tíško spí, sní.  
   
 2. Tichá noc, svätá noc, anjeli zleteli,
  najprv pastierom podali zvesť,
  ktorá svetom dnes dáva sa niesť,
  Kristus Spasiteľ je tu, tešiteľ sveta je tu.  
 3. Tichá noc, svätá noc, nežná tvár, lásky žiar
  božsky rozsieva v jasličkách tam,
  bije záchranná hodina nám
  v svojom zrodení Boh, Syn,
  Ježiško, láska, Boh, Syn

Vianoce

Text: Ján Rys a Mária Rysová od Rótikov
Fotky starých piesní archív Romana Neradného
od Horných Fišerov