Obec Špania Dolina
obecŠpania Dolina

Kontrola a čistenie komínov – naše povinnosti

!! väčšina požiarov v našej obci vznikla od komínov !!

Mapa umiestnenia požiarnych hydrantov

Všetky požiarne hydranty sú funkčné. Umiestnenie podzemných hydrantov č. 1 až 6 je v teréne vyznačené kovovými stĺpikmi so značkou H, ostatné sú nadzemné.

Mapa umiestnenia požiarnej nádrže v lokalite Krásna Hora

Nádrž 50 m3 je pre hasičské autá prístupná cez areál závodu Rudných baní po betónovej ceste, vyznačenej prerušovanou červenou čiarou.
 
Hadice, prúdnice a kľúče na otvorenie hydrantov sú v požiarnej zbrojnici na námestí obce.
 
Požiarny technik: Vajcík Peter, tel. 0908/026903

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru