Obec Špania Dolina
obecŠpania Dolina

Diecézne centrum mládeže Maják

DCM Maják vzniklo v dôsledku realizácie projektu Pastorácie mládeže na Slovensku, schváleného v roku 1998 Konferenciou biskupov Slovenska.

DCM Maják bolo zriadené diecéznym biskupom Mons. Rudolfom Balážom dňa 1. júna 1999 ako centrum voľného času Sekcie pre mládež Banskobystrickej diecézy a je zaradené do siete školských zariadení Ministerstva školstva SR s platnosťou od 1. januára 2002.
Názov DCM Maják vychádza zo sémantického významu slova „maják“ (t. j. stožiar na šírom mori určujúci správny smer)?!

Činnosť DCM Maják sa uskutočňuje v budove umiestnenej v historicky významnej oblasti Nízkych Tatier – Špania Dolina (11 km na sever od Banskej Bystrice).

DCM Maják je centrom života mládeže banskobystrickej diecézy a miestom života komunity dobrovoľníkov spolu s kňazom. Spoločne vytvárajú príležitosť pre prijatie mladého človeka rôznej vekovej skupiny, ktorý sem môže kedykoľvek prísť. Pravidelne tu prebieha program zameraný na pastoračnú starostlivosť o mladých, ako aj uspokojenie potrieb mladých v oblasti záujmového vzdelávania svojimi formačnými, výchovnými, vzdelávacími, záujmovými, rekreačnými a športovými aktivitami. Cieľom DCM Maják je pomáhať mladému človeku plnohodnotne prežívať svoj život v láske a zodpovednosti voči sebe a iným v duchu kresťanských ideí. Dôraz sa kladie na výchovu k manželstvu a rodičovstvu, výchovu k tolerancii a úcte k človeku, ako aj na prevenciu nežiaducich sociálnych javov a enviromentálnu výchovu.

Viac informácií nájdete na stránke: www.dcmmajak.sk