Obec Špania Dolina
obecŠpania Dolina

OZ Permon

OZ Permon je dobrovoľlné neziskové združenie občanov, fyzických a právnických osôb, pôsobiacich na území Banskobystrického samosprávneho kraja. Bolo založené v roku 2001.
Pôsobnosť OZ Permon je zameraná na oživenie a rozvoj lokálnej ekonomiky územia obce Špania Dolina a územia Lyžiarskeho a rekreačného strediska Šachticky

Sídlom OZ Permon je Obecný úrad Špania Dolina, Špania Dolina 132, PSČ 974 01.

Cieľom OZ Permon je najmä:

 • spolupráca so samosprávou, miestnymi záujmovými skupinami a podnikateľmi na využití miestneho potenciálu záujmového územia
 • chrániť životné prostredie podporovaním takých foriem podnikateľských aktivít a služieb v záujmovom území, ktoré nie sú škodlivé životnému prostrediu
 • podpora rozvoja trvalo-udržateľného cestovného ruchu založeného na využití miestnych prírodných a kultúrnych hodnôt a na miestnych jedinečnostiach
 • pomoc a podpora občianskych iniciatív a aktivít v záujmovom území

Hlavnými aktivitami združenia je najmä:

 • propagovať jedinečnosti záujmového územia, alebo spoluprácou s inými subjektmi takúto propagáciu vytvárať
 • tvorba a spracovávanie programov a projektov rozvoja vidieckych priestorov a rozvoja cestovného ruchu
 • odborná pomoc pri zabezpečovaní územných plánov obcí a zón a pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu na vidieku
 • spolupráca so subjektmi s podobným zameraním v rámci ostatých mikroregiónov v oblasti Banská Bystrica
 • poradenstvo a pomoc pri tvorbe rozvojových projektov
 • facilitovanie a práca s obyvateľstvom vidieka, informovanosť, vzdelávanie a prenos poznatkov a pomoc pri realizácii rozvoja vidieka
 • publikačná a edičná činnosť v rozsahu propagácie aktivít OZ Permon.

Členom združenia môžu byť osoby staršie ako 18 rokov, fyzické a právnické osoby, ktoré pôsobia na vidieku a pre vidiek Banskobystrického samosprávneho kraja a súhlasia s cieľmi a stanovami OZ Permon a prejavia záujem o členstvo.

Kontakt: 0905 265 784