Obec Špania Dolina
obecŠpania Dolina

Osobnosti zo Španej Doliny

Špaňodolinskí rodáci a osobnosti dlhodobo pôsobiace na Španej Doline

Predhovor

Špania Dolina sa preslávila nielen ťažbou medi, striebra, či výrobou pohárov, šálok a prekrásnych čipiek, ale táto dedinka má vo svojej histórii veľa rodákov – významných osobností, ktoré boli v celoslovenskom meradle prínosom spoločenského života a jeho rozvoja, obohacovali našu kultúru, vedu, umenie. Šírili dobré meno svojho rodiska a tako boli, sú a vždy budú pýchou tejto dediny a jej bohatej histórie. Osobnosti som zoradil podľa dátumu narodenia a so základnými informáciami. Prehľad sa týka tých, ktorí sa narodili v minulosti pred rokom 1925. Poznamenávam, že som pracne získaval podklady a aj tak prehľad nepokladám za úplný. Ospravedlňujem sa preto rodinám tých, ktorých sa mi do prehľadu nepodarilo získať. Okrem toho do úvahy prichádzajú aj osobnosti narodené po roku 1925, ktorých je dosť a nachádzajú sa resp. už dožili na rôznych miestach Slovenska. Takýto prehľad ukáže, akou pestrou je mozaika rodákov Španej Doliny, ktorí všestranne obohacovali náš spoločenský život.
Ján Rys od Rótikov

 

Teml Vojtech ( Adalbert )

* 19. november 1775 Špania Dolina
† 20. august 1835 Nitra
rímskokatolícky kňaz
kanonik
regionálny historik
vynikajúci kazateľ

Pôsobil vo Veľkých Chlievanoch, Bánovciach nad Bebravou a Bobote. Potom bol farárom v Dubnici nad Váhom a súčasne dekanom ilavského obvodu, neskôr sa stal kanonikom sídelnej kapituly v Nitre. Ako regionálny historik zanechal aj obsiahlu kroniku dubnickej farnosti, ktorá je žriedlom vedomostí o živote a pôsobení J. B. Magina, jedného z popredných ideológov slovenskej národnosti na začiatku 18. storočia.

Sásik Vojtech

* 12. apríl 1813 Špania Dolina
† 18. máj 1891
rímskokatolícky kňaz

Pôsobil v Čiernom Balogu, Podkoniciach, od roku 1846 ako správca fary vo Zvolene, Dobrej Nive, Kláštore, Valaskej, Dolnej Mičinej, Starých Horách, Sv. Ondreji a nakoniec v Tŕní. Bol národovec.

Wachtler Kazimír

* 15. február 1815, Špania Dolina
† 11. apríl 1872, Banská Bystrica
pedagóg, správca ľudovej školy
tribún
mešťanosta

Ako správca ľudovej školy v Banskej Bystrici venoval veľa pozornosti rozvoju školstva. V roku 1856 bol pri zrode banskobystrického učiteľského ústavu známeho svojou pokrokovosťou. Na počesť K. Wachtlera mesto Banská Bystrica založilo nadáciu 400 zlatých, z ktorých úroky sa dávali chudobným žiakom. Na riadení mesta sa zúčastňoval ako jeho tribún ( obranca práv ľudu ), neskôr spravoval mesto ako mešťanosta.

Stollmann Andrej

* 3. november 1852 Špania Dolina
† 1. september 1933 Banská Bystrica
výtvarný pedagóg a maliar
Stollmann Andrej

 

 

 

 

 

Ako výtvarný pedagóg pôsobil na evanjelickom gymnáziu, priemyselnej škole, meštianskej škole a mnohých ďalších školách v Banskej Bystrici. Popri pedagogickej činnosti sa venoval maľbe. Maľoval historické a architektonické pamiatky mesta Banská Bystrica. Ďalší tematický okruh predstavoval portrétnu tvorbu. Maľoval portréty básnikov, spisovateľov, národovcov, banskobystrických vzdelancov a verejných činiteľov. Významnou orientáciou jeho tvorby boli aj figurálne kompozície s náboženskou tematikou.

Sipos Július Andrej

( Síposs Andor Gyula )
* 27. júl 1853 Špania Dolina
† 11. február 1935 Košice
podnikateľ
verejný činiteľ

Obchodník s textilom, od roku 1884 majiteľ továrne na výrobu pleteného tovaru v Košiciach, od roku 1919 aj s filiálkami v Príbeníku a Španej Doline. V rokoch 1904 – 1918 bol predsedom Obchodnej a priemyselnej komory v Košiciach. Viackrát bol členom mestského zastupiteľstva. Publikoval v košickej a budapeštianskej odbornej tlači.

Medrický Július

Medrický Július

* 2. január 1871 Špania Dolina
† 14. február 1942 Liptovský Hrádok
pedagóg
národovec
organista
zberateľ ľudového umenia

Ukončil Štátny učiteľský ústav v Kláštore pod Znievom. Učil v Tajove, Banskej Bystrici – Radvani a do konca aktívnej služby pôsobil v župnom sirotinci ako učiteľ a vychovávateľ. V Tajove sa spriatelil s Jozefom Gregorom – Tajovským. Okrem učiteľskej práce uverejňoval ľudovýchovné a národopisné články v novinách a časopisoch. Je autorom zbierky “Vianočných piesní”. Iniciátor a organizátor každoročných stretnutí rodákov v Španej Doline ( 6. august ). Rodná obec je aj miestom jeho posledného odpočinku.

Vajcík Alexander

* 8. február 1887 Špania Dolina
† 9. jún 1964 Banská Bystrica
rímskokatolícky kňaz
kanonik

Pôsobil ako kaplán v Beňuši, Žarnovici, Jastrabej, Detve a Banskej Bystrici. Potom spravoval farnosť v Horných Opatovciach a od roku 1934 v Banskej Bystrici. Tu sa stal dekanom, v roku 1942 získal hodnosť pápežského komorníka a stal sa kanonikom. Patril medzi vynikajúcich kazateľov.

Ries Viliam, PhDr.

( Javor Ivan )
* 29. máj 1904 Špania Dolina
† 23. február 1989 Bratislava – Rača
rímskokatolícky kňaz
od polovice štyridsiatych rokov pôsobil mimo pastorácie
spisovateľ
pedagóg

Ako kňaz pôsobil vo Veľkých Kostoľanoch, v Teplej pri Banskej Štiavnici, Antole a krátko v Sebechleboch. Angažoval sa ako redaktor. Prispieval do mnohých novín a časopisov. Písal poéziu, prózu, úvahy i kritiku. Ako pedagóg pracoval na viacerých miestach, najdlhšie ako stredoškolský profesor v Humennom. Venoval sa prekladateľskej činnosti, čo mu umožňovala znalosť mnohých jazykov. Prezentoval sa aj ako historik.

Tučnák Viliam, docent, Ing., CSc.

* 5. december 1921 Špania Dolina

vysokoškolský pedagóg

Pôsobil na hospodárskych školách v Košiciach, Prešove a Bratislave. Pričinil sa o vznik Hospodárskej školy pre pracujúcich v Bratislave a bol jej prvým riaditeľom. Od roku 1960 pôsobil na VŠE – Obchodnej fakulte v Bratislave. V roku 1963 bol vymenovaný za docenta. Pôsobil vo viacerých akademických funkciách: vedúci katedry, prodekan, prorektor. Popri pedagogickej práci sa venoval publikačnej a vedecko – výskumnej činnosti.

Očenáš Benjamín, docent, PhDr., CSc.

Očenáš Benjamín

* 8. august 1921 Špania Dolina
† 16. január 1995 Banská Bystrica
vysokoškolský pedagóg, vyučoval jazyk nemecký, latinský a osobitne sa špecializoval na jazyk anglický
tlmočník
prekladateľ

Učil na gymnáziu, Škole dôstojníckeho dorastu v Kremnici a v roku 1957 nastúpil do funkcie riaditeľa Strednej odbornej školy pre pracujúcich v Banskej Bystrici. Medzitým si rozšíril svoju aprobáciu o jazyk slovenský a anglický a v roku 1965 nastúpil ako odborný asistent na Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici na katedru cudzích jazykov. Po ďalšom štúdiu získal doktorát filozofie i hodnosť kandidáta vied. Stal sa docentom a vedúcim katedry cudzích jazykov, neskôr prodekanom Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Bol autorom viacerých vysokoškolských skrípt pre výučbu angličtiny a nemčiny. Ako člen redakčnej rady časopisu “Cizí jazyky ve škole” v Prahe sa výrazne angažoval v publikačnej činnosti.

Vajcik Peter, univ. prof., PhDr., ThDr. ( Vajcík )

Vajcik Peter 

* 17. apríl 1902 Špania Dolina
† 5. jún 1985 Bratislava
pôvodne rímskokatolícky kňaz
pseudonym Patrolazčan, Veršinov
stredoškolský, neskôr vysokoškolský pedagóg
historik školstva

Po vyštudovaní teológie začínal ako kaplán vo Vrútkach a Banskej Bystrici. Po zmene profesionalizácie pedagóg. Bol zakladateľom moderného historicko – pedagogického bádania na Slovensku v medzivojnovom a povojnovom období. V začiatkoch sa venoval teologickým otázkam, psychológii a filozofii, neskôr sa zameral hlavne na pedagogiku. Zaoberal sa problematikou dejín školstva a pedagogiky i pedagogickej metodológie. Publikoval veľké množstvo odborných príspevkov v rôznych periodikách, písal štúdie do rozličných zborníkov a pedagogických časopisov. Bol autorom viacerých štúdií o svetových pedagogických osobnostiach. Fundamentálnou vedeckou prácou je monografia “Školstvo, študijné a školské poriadky na Slovensku v XVI. storočí”. Dielo je významným prínosom pre históriu nášho školstva.

Teml Ján

* 17. január 1766 Špania Dolina
† 25. august 1830 Dobrá Niva
rímskokatolícky kňaz
národovec

Pôsobil ako kaplán v Španej Doline, Banskej Bystrici a Močiari. Neskôr ako farár v Sklených Tepliciach, Žarnovici a Dobrej Nive, kde sa stal aj dekanom. Patril k bernolákovcom, bol členom Slovenského učeného tovarišstva.

Sásik Ignác

* 19. apríl 1821 Špania Dolina
† 29. december 1896 Zvolenská Slatina
rímskokatolícky kňaz
vicerektor seminára

Ako kaplán pôsobil v Jastrabej a Veľkom Poli, ako správca farnosti v Píle, Čiernom Balogu, Detve, Hliníku, Prievidzi, Radvani. Od roku 1865 vicerektor seminára a potom od roku 1873 farár v Sáse. Patril medzi vynikajúcich národovcov – kňazov, bol chýrny kazateľ, spisovateľ a publicista.

Bodický Samuel

* 9. október 1850 Špania Dolina
† 22. august 1919 Senné
evanjelický farár
spisovateľ
prekladateľ z anglickej, maďarskej a ruskej literatúry

Teológiu absolvoval vo Viedni. Ako farár pôsobil v Ozdíne a Sennom. Napísal viacero prozaických príbehov s aktuálnou spoločenskou tematikou. Výber z jeho prác vyšiel pod názvom ,, Otcova kliatba “. Zameral sa aj na literárnohistorické portréty ruských a ukrajinských spisovateľov ( Gogoľ, Krylov, Lermontov, Puškin ). Písal do tlače, zborníkov a patril k veľkým národovcom.

Bodický Michal, ThDr. h. c.

Bodický Michal 

* 25. september 1852 Špania Dolina
† 23. december 1935 Bratislava
evanjelický farár
literát
pedagóg
verejný činiteľ

Vysvätený za kňaza bol počas generálneho konventu v Pešti v roku 1875. Ako kaplán pôsobil v Sennom, odtiaľ prešiel za evanjelického farára na Pondelok a neskôr do Krajného. Udržiaval úzke vzťahy s rodinou Štefánikovcov a na krajňanskú faru neraz zavítal i Milan Rastislav Štefánik. Popri svojich kňazských povinnostiach osobitnú pozornosť venoval najmä mládeži. V roku 1920 sa stal profesorom dejín a praktickej exegézy a zároveň dekanom evanjelickej Teologickej fakulty v Bratislave. Čestný doktorát dostal od Husovej evanjelickej bohosloveckej fakulty v Prahe. Ako publicista sa zaoberal históriou a teológiou. Napísal životopisy významných slovenských dejateľov Š .M. Daxnera, P. Dobšinského, J. Kollára, S. Ormisa, A. H. Škultétyho, vydal 3 zväzky kázní pod názvom “Svedectvo viery”, dielo “Rozpomienky a pamäti”, napísal množstvo článkov s národno – uvedomovacou tematikou, prispieval do cirkevných časopisov.

Kmeť Štefan, ThDr.

* 13. júl 1868 Špania Dolina
† 5. november 1955 Sliač
rímskokatolícky kňaz
pseudonym Špaňodolinec
spisovateľ
publicista

Teológiu absolvoval vo Viedni. Ako kaplán v neskoršom období správca farnosti pôsobil v Banskej Bystrici, Krupine, Selciach, vo Zvolene, v Hronci, Lopeji a Medzibrode. Bol literárne činný. Napísal veľké množstvo článkov v náboženskej tlači. Dôrazne zastával práva Slovákov. Zaslúžil sa o prebúdzanie a udržanie národného života. Publikoval aj prózu s výraznou nábožensko – didaktickou a národno-buditeľskou tendenciou, napr.: “Aj Betka bola múdra”, “Buď povďačný”. Zaujímavo opísal svoju cestu po krajinách Orientu pod názvom “Na východe”.

Judt Michal, Dr. h. c.

Judt Michal

* 23. september 1876 Špania Dolina
† 24. apríl 1942 USA
rímskokatolícky kňaz
pseudonym Spivak zo Slovaktown
spisovateľ
krajanský pracovník

Pôsobil ako kaplán v Beňuši, Novej Bani, Hliníku, Brezne, ako farár v Hornej Lehote, Bystričanoch a Detvianskej Huti. V roku 1913 odišiel do USA, kde pôsobil ako reverend na rôznych miestach, naposledy v slovenskej kolónii mesta Slovaktown v štáte Arkansas. Šíril tam slovenskú reč, slovenskú pieseň, usporadúval koncerty a kultúrne programy. Písal úvahy, rozprávky, básne, čo uverejňoval v rozličných slovenských časopisoch. Myslel aj na svoje rodisko, čo vyjadril v básni “Rozpomienka”, ktorú uverejnil v časopise “Listy sv.Františka”, ktorý vydávali slovenskí františkáni v USA. Patril medzi popredné osobnosti slovenského života na americkej pôde. Zomrel na následky autonehody.

Slobodník Jozef

* 1. február 1902 Špania Dolina
† 20. apríl 1951 Banská Bystrica
rímskokatolícky kňaz
profesor náboženstva

Ako kaplán pôsobil na Starých Horách, v Žarnovici, Brezne, Zvolene a v Martine. V roku 1934 sa stal profesorom náboženstva a učil na gymnáziu v Martine, neskôr v Prievidzi a potom vo Zvolene. V roku 1948 bol z politických dôvodov prepustený zo štátnej služby. Ďalej pôsobil v kňažskej službe v Slovenskej Ľupči a nakoniec v Krupine.

Čillík Ivan, Ing., CSc.

* 2. január 1928 Špania Dolina
geológ

Pracoval ako závodný i podnikový geológ. V roku 1964 – 1968 bol na Sekretariáte RVHP v Moskve ako poradca pre techniku prieskumu pevných nerastov. Po návrate pracoval v Geologickom prieskume n. p., Spišská Nová Ves, kde pôsobil ako vedúci špeciálnej geologickej skupiny pre tatridy – veporidy a odborný geológ pre ekonomiku nerastných surovín. V teréne riadil geologicko – prieskumné práce na mnohých ložiskách – Smolník, Poproč, Dúbrava, Jasenie, Zázrivá, Mojtín, Pezinok i Špania Dolina. ( Po ňom je pomenovaná prieskumná štôlňa v Španej Doline ). Angažoval sa rozsiahlou publikačnou činnosťou, napr. aj: Špania Dolina – Geologická stavba a zrudnenie. Odborné vedomosti mu umožňovali rozsiahlu angažovanosť v Československej vedecko – technickej spoločnosti, Slovenskej geologickej spoločnosti i v redakčných radách odborných časopisov.

Adamec Vojtech

Adamec Vojtech

* 12. júl 1926 Špania Dolina
† 27. apríl 1973 Košice
hudobný pedagóg
hudobný skladateľ
dirigent SĽUK-u
zbormajster čs. rozhlasu v Košiciach

Začínal ako učiteľ a organista. Potom v SĽUK-u začala jeho umelecká dráha profesionálneho dirigenta. Ako dirigent a zbormajster pokračoval v Košickom rozhlasovom orchestri. Súčasne pôsobil ako externý profesor zborového spevu, prednášal hru z partitúry, inštrumentáciu, intonáciu a základy dirigovania na Konzervatóriu v Košiciach. V roku 1972 sa stal interným profesorom zborového dirigovania. Od mladosti sa venoval komponovaniu, upravoval ľudové piesne, tvoril scénickú hudbu. Vyznačoval sa vysokou angažovanosťou v hudobnom živote celého východného Slovenska. Pod jeho umeleckým vedením absolvovali spevácke zbory úspešné koncerty na Slovensku i v zahraničí.

Mistrík Jozef, univ. prof., PhDr., DrSc.

Mistrík Jozef

* 2. február 1921 Špania Dolina
† 14. júl 2000 Bratislava
jazykovedec
literárny vedec
grafológ
stenograf
vysokoškolský pedagóg

Začínal ako učiteľ v rodnej obci, potom pôsobil ako stredoškolský profesor v Trenčíne a Bratislave. Pracoval ako pedagóg a výskumný pracovník v stenografii. Spolu s poprednými stenografmi vypracoval vyšší, takzvaný druhý stupeň krátenia, ktorým sa zvýšila efektívnosť stenografov o desiatky percent. S pracovníkmi Slepeckého ústavu v Levoči, s Jozefom Vráblom, vypracoval systém slovenského skratkopisu pre nevidiacich, ale nakoniec hlavnou profesiou mu bola jazykoveda. Spočiatku gramatika, potom štylistika, literárna veda, a komunikácia. Od roku 1961 bol zamestnaný v Slovenskej akadémii vied a od roku 1966 na Univerzite Komenského Bratislava ako vedecký pracovník, docent a profesor. Ako hosťujúci profesor paralelne pôsobil na univerzitách v Kolíne nad Rýnom, Moskve, Oxforde, Sheffielde a krátkodobo na mnohých ďalších. Publikoval desiatky príručiek, slovníkov a učebníc zo stenografie a strojopisu. V ťažiskovej oblasti – jazykovede to bolo do 100 knižných publikácií a viac ako 200 vedeckých štúdií a odborných článkov doma i v zahraničí. Z knižných prác sú to napríklad : Praktická slovenská štylistika, Slovenská štylistika, Vektory komunikácie, Slovník tlače, Jazykovointonačné prostriedky recitátora, Rétorika, Grafológia, Jazyk a reč, Umelecký prednes prózy a iné. Popri mnohých organizačných aktivitách významné výsledky dosiahol v organizovaní a zveľaďovaní letnej školy Studia Academica Slovaca, ktorú viedol takmer 20 rokov.

Osobnosti dlhodobo pôsobiace na Španej Doline

Makovník Štefan, prof., Ing.

* 13. september 1915 Rožňava

vysokoškolský pedagóg

Detstvo i chlapčenské roky prežíval na Španej Doline, kam sa presťahovala celá rodina po smrti jeho otca. V roku 1939 absolvoval vysokoškolské štúdium na ČVUT v Prahe a potom sa začal venovať lesníckej problematike. Začínal na Riaditeľstve Štátnych lesov v Banskej Bystrici, potom na Ústrednom riaditeľstve Štátnych lesov v Bratislave a v roku 1948 sa stal predsedom Lesníckej a drevárskej ústredne v Bratislave. V r. 1951 – 1960 pracoval ako riaditeľ v n.p . Lesostav, neskôr v n.p. Pôdohospodársky stavebno – technický rozvoj a nakoniec do roku 1966 ako riaditeľ Združenia pre poľnohospodársku výstavbu a meliorácie v Bratislave. V ďalších rokoch sa orientoval na prácu v školstve, od roku 1967 ako vedúci Katedry lesníckych stavieb na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. V tom istom roku sa stal profesorom a v r. 1969 – 1976 bol prorektorom uvedenej vysokej školy. Vo vedeckovýskumnej práci skúmal vplyv sprístupňovania vysokohorských lesov na rekreačnú funkciu lesa. Zaslúžil sa o uplatňovanie novej techniky v lesníckych stavbách. V tejto oblasti je autorom viacerých publikácií, odborných a vedeckých článkov.

Langer Jozef

Langer Jozef

* 7. marec 1913 Dubrovník ( bývalá Juhoslávia )
† 5. máj 2003 Hontianske Tesáre
kartograf
akademický maliar

Detstvo prežil v bývalej Juhoslávii. Po návrate rodiny do Čiech začal pracovať ako 19 ročný vo Vojenskom zemepisnom ústave v Prahe. Vyhotovoval rôzne plány a mapy pomocou fotografických snímok, čím vznikali kreslené panoramatické mapy s podpisom Langer. Po preložení do Banskej Bystrice a odchode z činnej služby sa venoval výlučne maliarstvu. Objavil Španiu Dolinu a stal sa maliarom špaňodolinskej krajiny. Po oboznámení sa s prostredím a meniacimi sa krátkodobými pobytmi zriadil si dlhodobo ateliér v bašte za kostolom. Zúčastňoval sa mnohých výstav. V jeho tvorbe bola olejomaľba a hlavne akvarely. Na jeho počesť a niekoľko desaťročné pôsobenie na Španej Doline sa každoročne organizuje maliarske a sochárske sympózium.