Obec Špania Dolina
obecŠpania Dolina

Komunitný plán sociálnych služieb

Vážení  občania,

základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj a potreby svojich obyvateľov.

Solidarita a spolupatričnosť patria neoddeliteľne k základným princípom spoločnosti, ktorá sa chce ďalej rozvíjať.

Zákon o  sociálnych službách ukladá samosprávam povinnosť plánovať sociálne služby na základe komunitného plánovania.  Komunitný plán je nástroj, ktorý zisťuje nedostatky v oblasti  poskytovania sociálnych služieb, poukazuje na potreby občanov, hľadá riešenia ich sociálnych potrieb a stanovuje priority budúceho rozvoja.

V rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb obce Špania Dolina na roky 2018 – 2023 sme oslovili všetkých, ktorí v sociálnych službách pracujú na úrovni obce či regiónu. Cieľom Komunitného plánu je určenie stratégie rozvoja sociálnych služieb v obci, ale najmä vytvorenie priestoru pre spoluprácu  samosprávy s ostatnými organizáciami pôsobiacimi v sociálnej oblasti  nie len v obci ale i v regióne. Vďaka tomu je možné  identifikovať problémy a spoločne hľadať riešenia s aktívnym zapojením vás, obyvateľov obce. Myslím si totiž, že sociálna starostlivosť, podobne ako vytváranie podmienok pre kvalitný život v našej obci, nie sú len otázkou úzkej skupiny odborníkov, ale sú výsledkom angažovanej práce a zapojenia sa do riešenia vecí verejných, ktoré sa týkajú každého občana našej obce.

Predmetný Komunitný plán sociálnych služieb obce Špania Dolina  na roky 2018 – 2023 je ambiciózny, nie však nereálny.  Úspešnosť jeho realizácie bude závisieť nielen od obce, ale aj od aktívnej spolupráce všetkých ostatných účastníkov. Nemenej dôležité je tiež zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky potrebné na realizáciu jednotlivých aktivít nakoľko obec na to finančné prostriedky nemá.

Verím, že aj vďaka Komunitnému plánu sa nám bude dariť adresnejšie a efektívnejšie využívať dostupné finančné zdroje tam, kde je to potrebné a dôležité. Dokument je podkladom nielen pre odborníkov, ale pre všetkých obyvateľov obce Špania Dolina.

Želám si, aby Komunitnéhý plán sociálnych služieb nebol iba formálne schváleným dokumentom, ale aj výzvou, ktorá nám má pripomenúť, že každý obyvateľ našej obce je dôležitý a každý z nás stojí pred úlohou aktívne sa zapojiť do vytvárania novej budúcnosti našej obce.     

Mgr. Martina Wilhelmerová
Starostka obce

Komunitný plán 2018 Špania Dolina (PDF dokument)