Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na obecné zatupiteľstvo 13.6.2022

POZVÁNKA

  Starostka obce Špania Dolina Vás pozýva na 20. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 13. 06. 2022 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Program:

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu

3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

4. Kontrola uznesení z rokovania OZ zo dňa 21.03.2022

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Špania

    Dolina za rok 2021

6. Schválenie záverečného účtu Špania Dolina za rok 2021

7. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina na 

    volebné obdobie 2022 – 2026

8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Špania Dolina na volebné

   obdobie 2022 - 2026 

9. Rôzne

10. Návrh uznesenia

11. Záver

                                                                                  Mgr. Martina Wilhelmerová                                                                                              starostka obce

Vyvesené: 8. 6. 2022

Dátum zvesenia: 24. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť