Zápisnica z 13. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina konaného dňa 22.02.2017 bola zverejnené v časti Uznesenia a zápisnice obecného zastupiteľstva