//Uznesenie z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva