//Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo2017-03-05T16:34:00+00:00

V zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

zakon_ilustracia-2Poslanci Obecného zastupiteľstva Špania Dolina:
Ľupták Andrej, Ing.
Rýs Ján, Ing.
Sedliačik Ivan, Ing.
Vajcík Ladislav, Ing.
Vigaš Milan

Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Úplné znenie zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. nájdete napr. na stránke Zákony pre ľudí.

Uznesenia a zápisnice obecného zastupiteľstva