//Zásady ochrany pamiatkového územia
Zásady ochrany pamiatkového územia2017-04-28T11:03:10+00:00

Pamiatková rezervácia je územie s uceleným historickým sídelným usporiadaním a s veľkou koncentráciou nehnuteľných kultúrnych pamiatok alebo územie so skupinami významných archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ktoré možno topograficky vymedziť (§ 16 ods.1 zákona NR SR č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu).

Zásady ochrany pamiatkového územia – pamiatková rezervácia Špania dolina

Textové časti:

PR Špania dolina – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 4341 kB)
PR Špania dolina – Záverečné ustanovenia (PDF, 792kB)

Mapy:

Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (JPG, 3225 kB)
Výkres č. 2 – Vymedzené územia (JPG, 3819 kB)

Výkres č. 3 – Technické diela a banská činnosť (JPG, 3624 kB)

Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (JPG, 4689 kB)

Výkres č. 5 – Zásady ochrany pamietkového územia (JPG, 4618 kB)

Výkres č. 6 – Historická mapa r. 1858 (JPG, 3604 kB)

Výkres č. 7 – Historická mapa prelom 19. a 20. storočia (JPG, 4014 kB)

Fotografické prílohy:

PR Špania dolina – Historické mapy a veduty č. 1 – 21 (PDF, 7249)

PR Špania dolina – historické fotografie – diaľkové pohľady (PDF, 7055 kB)

PR Špania dolina – historické fotografie – sakrálne objekty, banské objekty, banícke domy, zaniknuté objekty (PDF, 11468 kB)

PR Špania dolina – historické fotografie – technické objekty (PDF, 10240 kB)

PR Špania dolina – historické fotografie – historické detaily (PDF, 3112 kB)

PR Špania dolina – diaľkové pohlady (PDF, 1075 kB)

PR Špania dolina – chránené pohladové uhly v interiéri pamiatkového územia (PDF, 1239 kB)

PR Špania dolina – vhodne a nevhodne upravy objektov a architektonických detailov (PDF, 3696 kB)

Prílohy:

Príloha 1 (JPG, 211 kB)

Príloha 2 (JPG, 221 kB)