Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Špania Dolina

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon o odpadoch – Zákon č. 79/2015 Z. z., úplné aktualizované znenie zákona na stránke Zákony pre ľudí.