VZN2016-11-11T17:03:12+00:00

Všeobecne záväzné nariadenia obce Špania Dolina

19.10.2016 – VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

16.12.2015 – VZN č.1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpad

24.07.2014 – VZN č. 2/2014 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia

24.07.2014 – VZN č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN č. 1/2013 o daniach a poplatkoch
VZN č. 2/2012 o daniach a poplatkoch
VZN č. 1/2012 o verejnom poriadku na území obce
VZN č. 2/2011 o daniach a poplatkoch
VZN č. 1/2011 o vodení psa mimo chovného priestoru